קי'צראלוא ןולא

רתוי קי'צראלוא ןולאל שידקהל יתרחב ,רתאב תורוקיבה רתיל דוגינב
היפרגוקסידה תא ראתל - תאז םוקמבו ,םיטלובה ויטילקת לע תוצלמהמ
.ולש האלמה

ץראב הקיזומב םיליבומהמ דחא אוה קי'צראלוא יתומשרתה בטימל
דוגינב .ךינורג - רטכר - יפסכ :םיניחלמה יבוט םע תחא הרושב דמועו
.לבח - יתעדלו ,תורידנ םיתיעל רכזומ קי'צראלוא לש ומש הלא תשולשל

קי'צראלוא
1985

טלקוה קי'צראלוא לש ןושארה וטילקת
התוא ,ב"הראב הכורא תוהש רחאל
.הקיזומ לש ימדקא דומילב ריבעה
ןויסנה ןמ טעמ ףקשמ ןושארה טילקתה
פופה קושל רורב ןוויכ ךות ,רבצש
...דומח טילקתב רבודמ ימעטל .ילארשיה
.(רתויב םיאתמה רואיתה אוה "דומח")


,םיכרדב תכלוה איה םיטיהלה תא הפ ואצמי 80 -ה תונש עצמא יקיתו
תרווכ תקהל לש דוחיאה ריש תאו ,םילג םילג ,שדח רוחב הנוכשל אב
.ןולאו ריאמ ,1984 -מ

רבעמ הברה ,תיטסיקור טעמכ ,תיתמרד הקפה ןיגפמ םיכרדב תכלוה איה
הפ םיגצומ תיחרזמ-הקיזוממ םילואש-ומכ םיטנמלא .יסיסב "פופ"-ל
יפל) טושפ ריש הרואכל - ןולאו ריאמ .שדח רוחב הנוכשל אב -ב הנושארל
םידרוקא ירבעמ ליכמ (תרווכל תינייפואה "הצ-מוא הצ-מוא" -ה תסיפת
תפקר רישה .תוחכשנ ריכזמ תרווכ לש יטסירומוהה עוציבהו ,םיירוקמ
.הרצוצחב רבליז לאירא תוכזב דחוימב ,יזא'ג וק םע טילקתה רתימ הנוש
תוימומגעה תורמל ,רוקמל הברה ףיסומ וניא ןקדזמ דלי -ל שדוחמ עוציב
ילוכנלמה רישל םילימה תא בתכ קי'צראלוא .הקפהבש תויטסילמינימהו
בוש ותוא עצבל רחב עודמ ןיינעמו ,תרווכ לש (דיחיה הארנה יפכו) רתויב
רישב עיפומ קי'צראלוא לש ותודליל ףסונ רוכזא .רתוי רחואמ םינש 13
.דלי ינא

םילימה ,ולש הקפההש ,יניס לשמ ,ינויסנו ךורא עטקב םייתסמ טילקתה
.לוכיעל םיטושפ וא םיילאיווירט םניא הקיזומהו

יריש לש םנייפאממ ,םייסנסנונ םיטסקטה ילעב םירישהמ קלח
אל םירישה תולימ ,םהלש תורזומה ףא לע יתעדל .ךשמהב קי'צראלוא
תובבוסש תואיצמ תוסיפ תזמורמה ןכרדב תוגיצמ אלא ,תונקירמ תועבונ
.קי'צראלוא תא

ךישממש ביטומ ,תמייוסמ תומנפומו תונססהה תפקשמ טילקתה תפיטע
.יובח ןכות וא דוס לש גוס םיעיבמה ,םימובלאה תופיטע רתיב

39:02 :םובלאה ךרואוליאכ יעושעש
1988

לש רתויב "ינויסנ"-ה טילקתה יתעדל והז
םיטילק םינומזפל היטנה .קי'צראלוא
םיטונ םיעטקה תיברמ לבא ,םנמא תמייק
אל םירזייסיטניס ילילצ) תידוחי הקפהל
7/8) םילבוקמ אל םיבצקמ ,(םייתרגש
בצקה ייוניש וא םלשה ךותב םיקלח ינש
יעושעשו ךנגב ינא לילה לכ לש םילבלבמה
(.וליאכ


לש ויטילקת רתימ שעורו ספסוחמ רתוי וליאכ יעושעש ,ללככ
קלתס'לו ,אבה ץיקב יסנת-ב םינוויכה לכל תוכפשנ תויגרנא .קי'צראלוא
בל תמושת תשרוד ךנגב ינא לילה לכו תות חרי לש הקפהה .הפמ
,םלשה ךותב םיקלח ינש רישב איה תיחרזמ הקיזומל הצירקה .ןיזאמהמ
,טילקתה לש םויסה .תוזמרמ םילימו ילקיזומ ביטומ לש חלצומ בוליש
,'ץיברוג השמ תא וארת) לוכיעל םיטושפ אלו םיינויסנ םיעטק השולש םע
םעט שי םא קפסב ןיזאמה תא ריאשהל יושע (תפיט תפיט ,םי-יתניג הפק
(!!!יאדכ יאדכ) .בוש קסעה לכ תא עומשל תוסנל

םיקלח ינשו ךנגב ינא לילה לכ ,ילטיגיד םלועב יגולנא רוחב םיטיהלה
לבא ,וליאכ יעועשעשל רבחתהל הבוט הביס טלחהב םה םלשה ךותב
,םהלש ילקיזומה םוכחתהו תירסובה היגרנאה םע ,םובלאב םירישה רתי םג
.ול הנזאהב עיקשהל שיש ןמזה תא םיקידצמ

42:06 :םובלאה ךרוא

דחיב שוכרל ןתינ וליאכ יעושעשו קי'צראלוא םירוטילקתה תא
תשרב ח"ש 90 -כ לש ריחמב ,יצרא דה לש "טס-וד" תפתושמ הליבחב
.סואז-רפוסשיגרמ התא המ יל דיגת
1993

וירבחל קסידה תרבוחב הדומ קי'צראלוא
."רזירפהמ ותוא ואיצוה" -ש לע הקפהל
,ולשמ םובלא קיפה אל ןהב םינש 5 רחאל
יביסנטניא םובלא איצוה קי'צראלוא
אוהש ,שבוגמו (תילקיזומו תילאנויצומא)
.רתויב בוטה ומובלא יתעדל

ןייוצמ םינגנ בכרה וביבס שביג קי'צראלוא
רשא ,ךונח קרבו חרפי יבא ,ידפ רשא לש
תנייוצמ הדובע) םובלאה לש הקפהה .אבה וטילקתב ותוא תוולל ךישמה
םירישה .םישגרמ םיאיש רפסמל ותוא הליבומ ,(תודשא רהזי לש
,(םיפותה לע ךל) ןושארה רישהמ רבכ םייטגרנאו םינועט םהיעוציבו
אל ינא .םירמז קבאו ידלי המונ םירישב רעוס יתמרד םויסל םיליבומ
םיאיש ינש וזכש החלצהב ליבוהל םילגוסמש םימובלא הברה ריכמ
םימובלאבמ רתוי םיכורא םובלאה יריש תיברמ .הז רחא הז ,הלאכש
רש קי'צראלוא .תיתמרדו תילקיזומ תוחתפתה ךכב םירשפאמו ,םימדוק
.דורצו ספסוחמ ,רתוי קזח

איבמה ,טסב-ןב (זוירוק קפס) טיהלה איה תינרותה תיחרזמה הווחמה
.יסלברט לטימו םייתפש תקהל לש המישרמ המורת דצל ינטשפ טסקט
.תובר תועמשהל ןכ םג הכז (תרדהנ הקפה םע) טק רבד לכ רישה

המ יל דיגת ,םינפב הצור ינא ,הרובד) םירזומ םיטסקט םע םיפסונ םיריש
םינחלל תונמדזה קי'צראלואל םינתונ (םילמ אלל םוי ,שיגרמ התא
םעפה רשאכ ,תודליה אשונל סחיתמו בש ידלי המונ רישה .םיירוקמ
.םירגובה םייחה יפלכ תינפומ תוימיספה

לש בולישב רבודמ .קרוי וינ אוה םובלאב רתויב חלצומה רישה יתעדל
טסקטה תא תתרשמש הקפהו בכרומו ידוחי ןחל ,ימיטניאו ישיא טסקט
.רוכינה תשוחת תשגדהב

52:42 :םובלאה ךרוא

.ילידקיפ תשרב ח"ש 45 -כ וריחמו NMC לש זופת תרדסל ךייש קסידהךלש ינאש דיגנ יאוב
1996

.קי'צראלוא לש רתויב "יטנמור"-ה םובלאה
עיפומ םדוקה םובלאה לש ןייוצמה בכרהה
לש רתוי החונינ תרגסמב םעפה ,בוש הפ
.הבהא יריש םתיברמ ,םירצק םיריש

קחשמ) דיגנ יאוב ,םובלאה לש טיהלה
שי לבא ,םנמא ,בוט ריש אוה (לופונומה
תורמל .ךכל רבעמ הברה םובלאב
,םירטס-ןיימל תפאושה תויטנמורה
רישה :םיילקיזומ תונויער סינכהל תונרקסמ םיכרד אצומ קי'צראלוא
ןונגסו ןחלב לבא הז רחא הזב ,םיימעפ עיפומ הלש אל אוה הל יתרמא
רסירת לש הקפהה .ןיטולחל תרחא תונשרפ ול הנקמש המ ,םינוש
םירישל ליבקמש טסקטב בשחתהב דחוימב) תיטסבמוב ךכ לכ םילארשי
םייסמ קי'צראלואש (98 וראשנ ,לפנ דחא ,ףדמה לע הריב יקובקב 99 ומכ
הדוקנ התואמ ,םיפותה לע רשא ,ףסונ עטקב ותוא ךישממ זאו ותוא
לע תוילטנמיטנסב רבדמ סלאו יל ונת רישה .םייתסה הב תיתמרד
וא ירטמיס-א לקשמ ילעב םיבצקמ) ובמאמו םיזולב םיגניווס ,םיסלאו
העברא לש דיחא לקשמ לעב ינוטונומ עטקכ טלוב לבא (3 סיסב לע
הווחמ םושמ שי (לאלא ןירוק םע) םירמ .יק.וא הומתה רישב .םיעבר
.םימדוקה םימובלאהמ קרוי-וינ לשו םיכרדב תכלוה איה לש םירמל

,(הרצוצחו בובא) הפישנ ילכב םיחרוא םינגנ םובלאב שי ,ףסונב
וירושיכ תא ןיגפהלו הקפהה תא ביחרהל קי'צראלואל םירשפאמה
.דבעמכ

55:17 :םובלאה ךרואטקשב קי'צראלוא
ךונח קרב םע
יטסוקא-טעמכ רחבמ
1998

קרב לש יטסילמינימ עוציבב םיריש ףסוא
,יתניס הרטיגו הרטיג לע ךונח
קלח .רתנספו הרטיג לע קי'צראלואו
שדוחמ שוריפ םילבקמ םירישהמ
קלחב םלוא ,הנושה עוציבה תועצמאב
רוקמה תמועל ריוחמ עוציבה םירקמהמ
.(ןקדזמ דליו קרוי וינ לש הרקמב ומכ)
אבו םיקלח ינש םירישל אוצמל ןתינ םיקתרמ םימעפלו םיבוט םיעוציב
םושב עיפומ אלש) םייפקשמב הרענ רישל עוציבה .שדח רוחב הנוכשל
.החלצהל הכז (קי'צראלוא לש רחא טילקת

.הרטיגב תיזואוטריו תלוכי םע רשכומ יאקיזומ אוה ךונח קרב
אצומ ינא תישיא .רשכומ ילקיזומ דבעמכ הרכהל הכז קי'צראלוא
ךכב שיו ,בטימה תא םירשכומה םיאקיזומה ינשמ איצומ אל םובלאהש
.תמייוסמ הבזכא

ןקדזמ דלי רישה תא ןוחבל דמחנ ,ןושארה וטילקת זאמ םינש 13 רחאל
.דלי היהתו הדלי - םינורחאה םימובלאהמ םירישה תמועל

57:32 :םובלאה ךרוא


.תרוקיבהו םינוידה ,יוליגה לע יאנת סומעל תדחוימ הדות
.תרווכ תקהל לע רתאב רקבל דואמ ץלמומ ףסונ עדימל