.בהוא ינאש תירבע הקיזומ לע תוישיא תוצלמה םכינפל
.הינבב ןיידע הז ףד

קי'צראלוא ןולא